Tác phẩm điêu khắc đầu búp bê phiên bản Q
  • Tác phẩm điêu khắc đầu búp bê phiên bản Q 1
  • Tác phẩm điêu khắc đầu búp bê phiên bản Q 2
  • Tác phẩm điêu khắc đầu búp bê phiên bản Q 3
  • Tác phẩm điêu khắc đầu búp bê phiên bản Q 4

Tác phẩm điêu khắc đầu búp bê phiên bản Q

Sử dụng các hình điêu khắc bằng đất dầu truyền thống và biến chúng thành khuôn polysotne, như một bước chuẩn bị trước khi sản xuất. Các bác sĩ cho biết thêm:
Mô hình : 頭像雕塑

Tác phẩm điêu khắc đầu búp bê phiên bản Q

Sử dụng các hình điêu khắc bằng đất dầu truyền thống và biến chúng thành khuôn polysotne, như một bước chuẩn bị trước khi sản xuất. Các bác sĩ cho biết thêm: