Đèn lồng nhỏ LED - 巧匠工藝

Đèn lồng nhỏ LED

Cung điện Nan Yao với đèn hương

Đèn lồng dựa trên đèn LED: Đây là điểm bắt đầu để tạo hoặc bắt đầu sản phẩm. Điều này là để phân biệt các sản phẩm như đèn lồng trên thị trường, để lấy được những chiếc đèn lồng trên bầu trời phía bắc, và để thúc đẩy nền kinh tế thị trường và văn hóa truyền thống của đèn lồng Nan Lan.