迫擊砲道具

Sử dụng các tài liệu có thể dễ dàng thu được trong suốt cuộc đời để lắp ráp các đạo cụ được sử dụng trong Tài liệu giảng dạy vũ khí quốc gia.